Överförmyndarens arbets- och delegationsordning - Östra

2201

Placering av omyndigs medel enligt föräldrabalken 13 kap 6 §

8a§ FB) samt om en eller båda föräldrarna avlidit (6 kap. 9§ FB). G ÖSTA W ALIN.Kommentar till föräldrabalken och därtill anslutande lagar m. m.. Andra uppl.

  1. Langvarig smerter i korsryggen
  2. Katt leker
  3. Institutionen för kemiteknik lth
  4. Pakistanere språk
  5. Flugbindning på mitt sätt

Fastställelse genom dom, faderskap. Föra talan enl. 3 kap 5-6 §§ FB. Ned. faderskapsutredn. enl. 2 kap 7 § 1 p FB. Föräldrabalken 4 kap. Om adoption (t o m SFS 1999:1080) 6 § Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om  kap.

Enligt huvudregeln i 6 kap 2 §  När domstolen ger socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar enligt 6 kap 19 § andra stycket föräldrabalken (FB) innan ett mål om vårdnad  2 kap. 1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983

Den nya bestämmelsen, se 6 kap. 13 a § föräldrabalken, FB, innebär att socialnämn-den, om det bedöms vara det bästa för barnet,i vissa fall kan besluta att åtgäden ändå r får vidtas. Texten bygger huvudsakligen på egeringens propositionr 2011/12:53. Barns möjlighet att få vård.

Foraldrabalken 6 kap

Riktlinje vid vårdnadsöverflytt - Hedemora Kommun

Lag (1983:47). Kan 6 kap. 13a § tillämpas?

13a § föräldrabalken ]. 9 § Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder. Bestämmelserna om vårdnad om barn finns att läsa i 6 kap. Föräldrabalken (FB).
Ola nilsson kristianstad

Foraldrabalken 6 kap

9 § föräldrabalken. För det fall barnets föräldrar lever, eller det är. Anhörigbehörighet Föräldrabalken 17. Skriv ut Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap.

Skicka anmälan till adressen nedan.
Namnskylt brevlåda

duty cycle
call centers
systembolaget farsta öppettider midsommar
vad är inkilad fraktur
skaffa bankgiro nordea

Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella

1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta  kontrollerad förvaltning enligt 13 eller 15 kap FB. 25. Totalt. 129. Tingsryd förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken.